Στο μικροσκόπιο της εφορίας οι ψηφιακές πλατφόρμες

Με νέα ευρωπαϊκή οδηγία (DAC7) θεσπίζονται νέες υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων προς τις φορολογικές αρχές για τις ψηφιακές πλατφόρμες από την 1.1.2023.

Οι νέες υποχρεώσεις καταλαμβάνουν ψηφιακές πλατφόρμες που επιτρέπουν σε πωλητές να συνδέονται με άλλους χρήστες προκειμένου να εκτελέσουν κάποια από τις εξής διασυνοριακές ή εγχώριες δραστηριότητες:

α) την ενοικίαση ακινήτων,

β) τη μίσθωση οποιουδήποτε μέσου μεταφοράς,

γ) την πώληση αγαθών,

δ) την παροχή προσωπικής υπηρεσίας που διεξάγεται έπειτα από αίτημα μέσω πλατφόρμας.

Σημειώνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εμπίπτουν τόσο οι χειριστές πλατφόρμας που έχουν έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην ΕΕ όσο και αλλοδαποί χειριστές που διευκολύνουν πωλητές που είναι κάτοικοι κράτους-μέλους ή εκμισθώνουν ακίνητη περιουσία η οποία βρίσκεται σε κράτος-μέλος. Επομένως, οι χειριστές ψηφιακών πλατφορμών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες από τους πωλητές που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα τους για να προσδιορίσουν ποιοι από αυτούς πληρούν τις προϋποθέσεις ως πωλητές για τους σκοπούς της οδηγίας.

Στη συνέχεια θα διαβιβάζουν στην αρμόδια αρχή της έδρας τους στοιχεία για τους πωλητές, όπως τον ΑΦΜ και στοιχεία ταυτοποίησης, το εισόδημα που αποκτούν μέσω της πλατφόρμας, στοιχεία για το ακίνητο στην περίπτωση εκμίσθωσης ακινήτων. Οι μη ενωσιακοί φορείς εκμετάλλευσης ψηφιακών πλατφορμών οφείλουν να καταχωρισθούν σε κάποιο κράτος-μέλος προκειμένου να συμμορφωθούν με τις παραπάνω υποχρεώσεις.

Διευκρινίζεται ότι η διαβίβαση πληροφοριών θα γίνεται σε ετήσια βάση και μέχρι την 31 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο ο πωλητής προσδιορίζεται ως δηλωτέος.

Η πρώτη διαβίβαση πληροφοριών από τους χειριστές ψηφιακών πλατφορμών βάσει της οδηγίας DAC7 αναμένεται να ολοκληρωθεί την 31.1.2024 και θα αφορά στοιχεία για το φορολογικό έτος 2023.

Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Ενωση κάλεσε εκ νέου τα κράτη-μέλη που δεν έχουν συμμορφωθεί μέχρι σήμερα, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, να προχωρήσουν άμεσα στη θέσπιση του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου.

Υπενθυμίζεται ότι στην Ελλάδα προβλέπεται ήδη αντίστοιχη υποχρέωση συνεργασίας ειδικά για τις ψηφιακές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων.

Πηγή ...
Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share