ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ

Για μία ακόμη χρονιά επέκτεινε τα μέτρα στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων η ΕΥΔΑΠ. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται: 1. Προσωρινή καθολική αναστολή των πλειστηριασμών ακινήτων των... υδροληπτών, ανεξαρτήτως ποσού το οποίο οφείλεται, επί ένα έτος. 2. Άρση κάθε διακοπής υδροδότησης όσων οικογενειών βρίσκονται σε αποδεδειγμένα πλήρη οικονομική αδυναμία για την εξόφληση ή και τη ρύθμιση των οφειλών τους προς την εταιρεία, επί ένα έτος. 3. Εξαίρεση από το πρόγραμμα διακοπών υδροδότησης όσων οικογενειών βρίσκονται σε αποδεδειγμένα πλήρη οικονομική αδυναμία για την εξόφληση ή ακόμη και τη ρύθμιση των οφειλών τους προς την Εταιρεία, επί ένα έτος. 4. Εφαρμογή της διακοπής υδροδότησης μόνο όταν οι πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές από καταναλώσεις υδροληψίας, πάγιο, υποχρεωτική κατανάλωση, αντικατάσταση υδρομέτρου, κατ’ αποκοπήν εργασίες κ.λπ., αθροιστικά ή μεμονωμένα, υπερβαίνουν τα 500 ευρώ, για ένα χρόνο. 5. Προσωρινή αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης που λαμβάνει η Εταιρεία, με βάση τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μέχρι του ποσού κύριας οφειλής 3.000 ευρώ για τους πελάτες οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, με την προϋπόθεση της έγκαιρης προσέλευσης των οφειλετών για το διακανονισμό της αποπληρωμής των οφειλών τους σε δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 18093/19.06.2013 Απόφαση Πολιτικής Εξόφλησης των Οφειλών σε Δόσεις, του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε, επί ένα έτος. Υπό τους ιδίους όρους και, σε ειδικές περιπτώσεις πελατών σε οικονομική αδυναμία, με βάση αντικειμενικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια η Εταιρεία θα εξετάζει οφειλές από 3.000 έως 6.000 ευρώ.

Via

          SenariOgrafoS.gr

Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share