Αναγνωρίζεται φορολογικά η ζημία που προέρχεται από stock options

Αναγνωρίζεται φορολογικά η ζημία που προέρχεται από διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου

και το προσωπικό συνδεδεμένης εταιρείας.

Το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι η ζημία που υπέστη η μητρική εταιρεία από τη διάθεση δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών αναγνωρίζεται φορολογικά, καθώς ο απώτερος σκοπός του δικαιώματος αυτού, ο οποίος είναι η κατά κάποιον τρόπο σύνδεση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας με αυτήν των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των εργαζομένων της, υφίσταται όχι μόνο ως προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της ίδιας της μητρικής εταιρείας, αλλά και ως προς εκείνα των θυγατρικών επιχειρήσεων.

Κι αυτό διότι η οικονομική κατάσταση μιας μητρικής εταιρείας είναι συνδεδεμένη με αυτήν των θυγατρικών της και, άρα, η ζημία αυτή συνιστά παραγωγική δαπάνη συνδεόμενη άμεσα με τα συμφέροντα της μητρικής εταιρείας.

Η φορολογική αρχή δεν αναγνώριζε μέχρι σήμερα τη ζημία αυτή φορολογικά, τόσο στο πλαίσιο ελέγχων όσο και μέσω παλαιότερων αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Υπενθυμίζεται ότι, όσον αφορά στους δικαιούχους, η ωφέλεια που αυτοί αποκτούν λόγω της αγοράς μετοχών σε προνομιακή τιμή φορολογείται ως υπεραξία από μεταβίβαση μετοχών, με συντελεστή 15% και όχι ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (με βάση την κλίμακα συντελεστών έως και 44%), υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα διακρατούνται για τουλάχιστον 24 μήνες από τον φορολογούμενο.

Πηγή ...
Νεότερη Παλαιότερη
Bookmark and Share